Общи условия

 

ОБЩИ ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ЗА ПЪТУВАНЕ

1. ЗАПИСВАНЕ И УСЛОВИЯ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ВИЗИ
1.1.Записване
Записване за организирано пътуване се извършва по интернет (онлайн) или директно в офисите на туристическата агенция представляваща ТУРОПЕРАТОРА. Резервацията се счита за валидна след попълване на резервационна бланка и заплащане на аванс.
При извършени по банков път или с кредитна карта предплащания/плащания ТУРОПЕРАТОРЪТ потвърждава резервацията в двудневен срок. След потвърждение на резервацията се генерира договор за организирано пътуване, който е валиден и без подписа на Туриста. Ако не бъде потвърден първоначално заявеният хотел, ТУРОПЕРАТОРЪТ може да предложи на ПОТРЕБИТЕЛЯ други възможности за настаняване. В случай, че ПОТРЕБИТЕЛЯТ не приеме другите възможности той има право да му бъде възстановен заплатения аванс.
1.2.Условия за издаване на визи
За пътувания в държави, за които се изискват визи за български граждани. ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства на Потребителя като му предостави необходимите документи /хотелска и/или самолетна резервация, ваучер, самолетни билети и медицинска застраховка/. По искане на Потребителя ТУРОПЕРАТОРЪТ ще подготви и внасе документите му в съответното посолство. В този случай Потребителят е длъжен да представи на Туроператора изискваните от Посолството документи, както и да заплати таксите за визата. Непредставянето на документите и незаплащането на таксите или неявяването в посолството на лично интервю, ако е необходимо, се счита за отказ от пътуването по вина на Потребителя. Издаването нa виза за съответната държава е в компетенция единствено на посолството и не се гарантира от Туроператора. В случай на отказ от страна на Посолството платените от Потребителя такси за издаване на визата не се връщат.

 

2. ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ
2.1. Плащането се извършва в лева по курса на БНБ за деня.
2.2. Аванс. Размерът на аванса е от 30% до 50% от общата пакетна цена (съобразно условията на конкретната програма), освен ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора.
2.3. Доплащане: до 14 дни преди датата на пътуване, ако не е упоменато друго в Договора за организирано пътуване на Туроператора /с изключение на резервациите по промоция за ранни записвания, за които пълното плащане задължително трябва да е според условията в съответната промоция/.
2.4. Ранните записвания са валидни при резервация и плащания до 100%, направени в рамките на обявените промоционални дати. Всяка промяна на име на турист, тип настаняване или дата на пътуване по резервации за ранно записване се таксуват и заплащат по стандартни цени за съответния хотел и дата на полет.
2.5. Договорената обща цена на туристическото пътуване може да се променя, но не по-късно от 20 дни преди датата на пътуването в следните случаи:
2.5.1.При промяна в стойността на транспортните разходи, в това число на горивото. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената
2.5.2.При промяна в размера на такси, свързани с ползвани услуги по договара, като летищни, пристанищни такси и други. Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.5.3.При промяна в обменния валутен курс, относим към договора, с повече от 5% в периода между сключването му и датата на отпътуването. (т. 2.5.3 касае само случаите, в които туроператора плаща на чуждестраниия си съконтрагент в USD). Редът и начинът за преизчисляване на цената в този случай са: цената се увеличава единствено с реалното увеличение на компонента, повлиял върху изменението на цената.
2.6. ТУРОПЕРАТОРЪТ се задължава пряко или чрез туристическия агент да информира в писмена форма ПОТРЕБИТЕЛЯ за промяната в пакетната цена и / или при значителна промяна на някоя от основните клаузи в договора в срок до 2 дни от възникване на обстоятелствата по чл.2, ал.5 от настоящите Общи условия и / или в двудневен срок, считано от настъпване на промяната, но не по-късно от 10 дни преди началната дата на пътуването.

 

3. АНУЛАЦИОННИ УСЛОВИЯ И НЕУСТОЙКИ
При отказ от пътуване от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ, Туроператора удържа следните неустойки (ОСВЕН АКО КЪМ ДАДЕНА ПРОГРАМА НЕ СА ОКАЗАНИ ДРУГИ УСЛОВИЯ):
3.1.  Крайният срок, в който потребителят може да се откаже от договора (анулация), без да дължи неустойка е до 45 дни преди датата на пътуването;
3.2.  При анулация от 44 до 22 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на изискуемия депозит;
3.3.  При анулация от 21 до 8 дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на
70от цената на пътуването;
3.4.  При анулация от 7 и по-малко дни преди датата на отпътуване, неустойката е в размер на 100% от цената на пътуването.


3.5.При анулация на пътуването поради болест или други лични причини, свързани с ПОТРЕБИТЕЛЯ, той губи платените на ТУРОПЕРАТОРА суми в съответствие със сроковете на анулация и в размерите по т. 3.1., 3.2., 3.2., 3.4., респективно дължи заплащане на тези суми, в случай, че не ги е платил.
3.4. При отказ на митническите и гранични служби да допуснат излизане на ПОТРЕБИТЕЛЯ извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи и извършени правонарушения, ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност и не дължи връщане на заплатената за туристическото пътуване цена.


4. ОТГОВОРНОСТ НА СТРАНИТЕ
4.1.ТУРОПЕРАТОРЪТ чрез представляващият го Туристически агент се ангажира с подготовката и обезпечаването на заявеното организирано туристическо пътуване, като се задължава да:
4.1.1. осигури на Потребителя задължителна застраховка „Медицински разходи при болест и злополука“ за организираните пътувания извън страната в съответствие със стандартните условия на застрахователните дружества, като предостави на Потребителя застрахователна полица преди началото на пътуването. Информация за сключената задължителна затраховка “Медицински разходи при болест и злополука на туристите” за пътувания извън страната се съдържа в застрахователната полица.
4.1.2.По искане на Потребителя да го застрахова (срещу допълнително заплащане по съответните официални тарифи на застрахователните дружества) на по-високо ниво или за покриване на разходите в случай на отказ от пътуване от страна на Потребителя. Потребители навършили 65 годишна възраст се застраховат задължително със завишена застрахователна премия, като в тези случаи всеки потребител се задължава да доплати разликата в стойността на застраховката.
4.1.3.ТУРОПЕРАТОРЪТ има право да откаже резервация, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в установените срокове.
4.1.4.ТУРОПЕРАТОРЪТ може да отмени пътуването, ако не е набран необходимият минимален брой участници в предварително обявения срок или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност за неизпълнението на Договора като връща на Потребителя всички платени суми, без тази част от тях за извършените фактически разходи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови такси и други/. Извършените фактически разходи се удостоверяват с надлежно оформени документи.
4.1.5.ТУРОПЕРАТОРЪТ си запазва правото да промени превозвача с друг превозвач, както и часа на тръгване при промяна на превозвача, при настъпване на причини, които правят невъзможно или нецелесъобразно посоченият в договора превозвач да изпълни задълженията си, като уведомява за това ПОТРЕБИТЕЛЯ в срок до 24 часа преди датата на отпътуване.
4.1.6.ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение на сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, като: забавяне на самолетни полети или автобусни превози по технически или метеорологични причини (мъгли, бури, обилни снеговалежи, дъждове и др.), както и при промяна на разписанието от страна на превозвача, при форс-мажорни обстоятелства: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора.
4.1.7.ТУРОПЕРАТОРЪТ не отговаря за багажа на ПОТРЕБИТЕЛЯ (изчезване, загубване, повреждане и т.н.), нито за неговото съдържание, както и не компенсира стойността на услугите, за които ПОТРЕБИТЕЛЯ е могъл, но не се е възползвал.
4.1.8.ТУРОПЕРАТОРЪТсе задължава да сключва застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма и копие от актуалната застрахователна полица да публикува на интернет страницата си www.tez-tour.bgкъм момента на влизането й в сила. Застрахователят, с който ТУРОПЕРАТОРЪТ е сключил застрахователен договор по чл. 97 от Закона за туризма е ЗК „ЛЕВ ИНС" АД и номерът на застрахователната полица е № № 13061810000165.
4.2.Потребителят е длъжен да:
4.2.1. да представи всички необходими документи за осъществяване на пътуването - валиден международен паспорт, лична карта
4.2.2. ако Потребителя е лице под 18 г. и в случай, че пътува само с един от родителите си (или с друг придружител, различен от родител), той трябва да носи нотариално заверено пълномощно от непътуващия родител + копие от него (а ако пътува с друг придружител – и от двамата родители) за излизане на детето в чужбина (в случай че детето пътува с двамата си родители, но те са с различни фамилии, те трябва да предоставят акта за раждане на детето, както и копие от него). Този документ ще послужи пред българските гранични власти.
4.2.3. да заплати в пълен обем и описаните в установените в настоящите Общи условия срокове и стойност на туристическите услуги.
4.2.4. да уреди завръщането си в случай, че Потребителят сам прекрати тура през времетраенето му, като няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми.
4.2.5. ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прехвърли правата и задълженията си по този договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за осъществяване на пътуването, само със съгласието на ТУРОПЕРАТОРА след като предварително уведоми ТУРИСТИЧЕСКИЯТ АГЕНТ или ТУРОПЕРАТОРА не по-късно от 15 дни. В този случай и двамата са солидарно отговорни пред Туроператора за заплащане на общата цена на пътуването. Третото лице декларира върху договора, че приема прехвърлянето и изцяло е съгласно с условията на договора и приложенията към него, както и че е запознато с информацията за пътуването преди приемането на прехвърлянето освен в случайте, когато поради изисквания на превозвачите е невъзможно смяна на име и прехвърляне на тези права и задължения на трето лице.

5. СПОРОВЕ И РЕКЛАМАЦИИ
Рекламации във връзка с изпълнението на договора се правят в писмен или устен вид и се приемат до 14 дни след завършване на пътуването. Рекламацията е валидна само в случай, че са спазени следните изброените по-долу условия:
5.1. При несъответствие на туристическото обслужване с предварително обявените условия на програмата описани в договора за туристическо пътуване, туристът следва незабавно да уведоми в писмен или устен вид екскурзовода / представителя на приемащата страна, посочена върху ваучера, през времето на пребиваването им в хотела. Служебното лице, получило рекламацията, е задължено да я документира, като изрично укаже датата на предявяването ѝ. Получилите рекламацията се стремят да решат възникналия проблем на място. Оплаквания, незаявени в писмен вид или устен вид на място към представителя на ТУРОПЕРАТОРА, които за първи път са повдигнати след края на престоя на пътуващите лица, ХОТЕЛЪТ и ТУРОПЕРАТОРЪТ имат право да не разглеждат.
5.2. Всякакви услуги извън пакетите, които са закупени и платени на място от пътуващите лица следва да се предявяват към посрещащия туроператор и към фирмата, която ги е предоставила. За такива услуги и за рекламации към такива услуги ТУРОПЕРАТОРЪТ не носи отговорност.
5.3. Рекламациите се разглеждат в срок до 30 (тридесет) дни след получаването им.

 

6. ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ
6.1. Настоящите общи условия, както и договорът за организирано пътуване могат да бъдатотменяни, изменяни и допълвани с двустранни писмени анекси и при спазване разпоредбите на Закона за туризма.
6.2. За неуредени в договора въпроси се прилагат разпоредбите на Закона за туризма, Търговския закон, Закона за задълженията и договорите и останалото действащо законодателство на Р. България.

„Бисквитките“ ни помагат да предоставяме услугите си. С използването им приемате употребата на „бисквитките“ от наша страна. Научете повече
Разбрах